Weidevogels

Nieuw Fries Veenweidebeleid in ontwikkeling voor 2021-2030

By oktober 2, 2020 Geen reacties

Nieuw Fries veenweidebeleid in ontwikkeling voor 2021-2030

Nieuw veenweideprogramma voor 2021-2030

Op dit moment wordt door de Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de Friese veenweide gemeenten gewerkt aan een nieuw veenweideprogramma voor de periode 2021-2030. Dit programma is het vervolg op de Veenweidevisie van 2015 en zal veel gevolgen hebben voor de boeren en de grondeigenaren in het gebied. Dat komt omdat het nieuwe programma rekening gaat houden met meer opgaven dan alleen bodemdaling en veenoxidatie.

Persconferentie in november

In november nemen betrokken overheden een besluit over het programma wat men nu ontwikkelt. Bij de ontwikkeling van het programma zijn de samenwerkende landbouwpartijen, natuur- en milieuorganisatie en de recreatie geconsulteerd. Hoe het definitieve plan eruit ziet wordt in november bekend gemaakt met een persconferentie en wordt het nieuwe veenweideprogramma openbaar gemaakt.

Voorbereiding

Naast de provincie en het waterschap gaan ook gemeenten zich een oordeel vormen over het nieuwe veenweideprogramma. Om alle bestuurders bij te praten over de veenweideproblematiek en wat de redenen zijn voor een nieuw programma voor de komende 10 jaar zijn er twee webinars geweest. Deze informatieve webinars zijn ook voor boeren best interessant en kunt u terugkijken op youtube via onderstaande link:

 

Webinar 1 september:   https://youtu.be/aPkMr2Rqwbg

Webinar 10 september: https://youtu.be/Aflsx8dDPrw

Meer dan bodemdaling

In 2015 was de daling van de Friese veenweidebodem de aanleiding om te komen met een veenweidevisie die peilverhoging voorschreef om veenoxidatie te beperken. Sindsdien zijn er vele onderzoeken, proeven en projecten gedaan die nieuwe inzichten en kennis opleverden. Ook stelde de Tweede Kamer het klimaatakkoord vast waardoor alle veenweidegebieden samen 1 Mton CO2 moeten reduceren door het voorkomen van veenoxidatie. Om dat te bereiken zijn hogere waterpeilen nodig.

Ook klimaatverandering leidt tot periodes van droogte, maar ook forse wateroverlast en voor beiden is het nodig om water te bergen. Dit vraagt om een ander watermanagement met nadrukkelijk aandacht voor de kosten die hiermee gepaard gaan.

Ter inzage legging

Naar verwachting zal het nieuwe programma begin november vastgesteld worden door de dagelijks besturen van provincie, waterschap en gemeenten. Daarna wordt het nieuwe programma via een persconferentie bekend gemaakt en worden de documenten openbaar. In deze periode zullen er ook voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd worden en liggen de plannen 6 weken ter inzage met de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen.

Inzet landbouw, samen sterk!

De landbouwpartijen LTO Noord, Agrarische Jongeren Friesland, Federatie Polderbelangen Friesland, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Feriening Biologyske Boeren Fryslân, samenwerkende agrarische collectieven Fryslân en Het Friesch Grondbezit werken samen onder voorzitterschap van Geart Benedictus. Zij zetten in op het behoud van financieel gezonde bedrijven. Boeren moeten kunnen blijven boeren en daar waar dit niet mogelijk is, moeten goede alternatieven geboden worden om het verlies van grond, waardedaling en grasopbrengst te compenseren. Vanuit de 7 landbouwpartijen gaan we één gezamenlijke reactie formuleren en als zienswijze indienen.

 

Gelukkig zijn ook al veel boeren in diverse gebieden en bij veel thema’s nauw betrokken, vaak via zogenaamde klankbordgroepen. Vanwege hun betrokkenheid, gebiedskennis en expertise gaan zij hun zienswijze kenbaar maken in de gesprekken met verantwoordelijk bestuurders van provincie, waterschap en gemeenten. Ook deze input nemen we mee in de gezamenlijke reactie.

 Informatiebijeenkomst voor leden

Nadat het plan openbaar gemaakt wordt zullen we als samenwerkende landbouwpartijen een digitale informatiebijeenkomst (webinar) organiseren voor alle  leden. Inhoudelijk gaan we dan in op de plannen die voorliggen en gaan we in gesprek met de verantwoordelijk bestuurders van de provincie, het waterschap en de gemeenten.

Ook zullen we de conceptreactie van de landbouwpartijen bekend maken en in de weken na het webinar met de leden in gesprek gaan. Er is  dan ruime gelegenheid  voor vragen en inzichten die de bestuurders van de 7 landbouwpartijen gebruiken om hun zienswijze op het veenweideprogramma definitief te maken en in te dienen.

 

Laat een reactie achter