Natte dooradering

Kenmerkend voor it Lege Midden is het netwerk van sloten, vaarten en bûtlannen. Deze natte dooradering is een belangrijk leefgebied voor vissen, libellen, amfibieën en watervogels.

Kenmerkend voor it Lege Midden is het netwerk van sloten, vaarten en bûtlannen. Deze natte dooradering is een belangrijk leefgebied voor vissen, libellen, amfibieën en watervogels. Verbindingzones tussen sloten en vaarten zijn hierbij van groot belang. Binnen het leefgebied natte dooradering wordt gewerkt aan het creëren van variatie in en om de sloot. Door ecologisch slootschonen blijven er altijd water planten staan, het gefaseerd baggeren zorgt voor variatie in de baggerlaag, en hoog water in combinatie met flauwe oevertaluds zorgt voor een gradiënt van het water naar het land.

De beheerpakketten binnen de natte dooradering vind u hieronder. De beheermaatregelen binnen het leefgebied natte dooradering komen gedeeltelijk overeen met die van het leefgebied water.

Informatiefolder ecologisch slootschonen

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden binnen het leefgebied Natte dooradering belt u dan met ons kantoor:

0566 – 700 207
info@itlegemidden.nl

Toekomstvisie Veenweide Aldeboarn – De Deelen

Project Klei in Veen