Open grasland

Het agrarisch leefgebied open grasland bestaat uit open landschappen met vochtige graslanden. In het landschap bevinden zich een netwerk van sloten en vaarten.

 Leefgebied Open Grasland

Het agrarisch leefgebied Open grasland, bestaat uit open landschappen met vochtige graslanden. In het landschap bevinden zich een netwerk van sloten en vaarten. Binnen collectief it lege Midden richt het beheer zich op de weidevogels inclusief soorten als de slobeend, gele kwikstaart en de zomertaling. Het beheer wordt zoveel mogelijk op gebiedsniveau ingericht en gefaseerd uitgevoerd om een goede weidevogelmozaïek te creëren.

Onderstaand vindt u de agrarische natuurbeheer pakketten binnen het leefgebied open grasland.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden binnen het leefgebied Open grasland belt u dan met ons kantoor:

0566 – 700 207
info@itlegemidden.nl

Pilot project beheer weidevogelgebied Soarremoarre

Project Vogels en Voorspoed