Werkgroep ganzen

Een belangrijke rol hierin speelt de werkgroep ganzen. Ieder collectief in Friesland heeft hierin een afgevaardigde. Voor ons collectief is dat Johannes Dijkstra. Via het bestuur van ons collectief houdt hij de ANV’s op de hoogte van wat er speelt in de provincie en kan hij signalen uit het veld meenemen in het overlegorgaan. Met behulp van de aanwezige kennis en contacten trachten we boeren waar nodig te ondersteunen en te adviseren.  Meer informatie en achtergrondstukken omtrent het provinciaal Ganzenbeleid is terug te vinden op deze pagina van de provincie Fryslân.

Open de kaart met fourageergebieden

"Ganzen zijn in staat te leren waar ze wel ongestoord kunnen eten en waar niet"

Waarom Ganzenbeleid

De provincie Fryslân hanteert de Fryske Guozzeoanpak 2017-2020. Dit bestaat uit het in evenwicht houden van het beschermen én het bestrijden van ganzen. Het is een beschermde diersoort, die hoort bij de provincie. Tegelijkertijd neemt de schade aan het boerenland in de loop der jaren toe, doordat het aantal ganzen groeit. Rigoureuze maatregelen tegen ganzen zijn niet mogelijk, vanwege hun beschermde aard. Het draait in effectief ganzenbeleid dus om de juiste balans.

Informatie subsidie Fries ganzenbeleid

Faunabeheer Winterganzen 2018-2020

In het Faunabeheerplan Winterganzen 2018-2020, goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten, is verwoord hoe de ganzenoverlast wordt bestreden. De bescherming van de ganzen krijgt in hoofdlijn vorm door de ingestelde ganzenfoerageergebieden. De begrenzing van de foerageergebieden is door de provincie bepaald op gebiedsniveau. Schade door ganzen buiten de foerageergebieden wordt beperkt door het verjagen en ondersteunend afschot.

Opvangplaatsen voor ganzen

Voor de bescherming van ganzen hebben de Gedeputeerde Staten foerageergebieden ingesteld. Dit zijn stukken land waar ganzen, gedurende de wintermaanden, vrij mogen neerstrijken om te rusten en eten. Boeren wiens land is aangewezen als foerageergebied mogen ganzen gedurende een vastgelegde periode niet verjagen. Zij ontvangen hiervoor ter compensatie een schadevergoeding van de provincie, op basis van taxatie van de geleden schade.

Er zijn algemene en soortspecifieke foerageergebieden. In de algemene gebieden worden de ganzen van 1 november tot en met 31 maart opgevangen. In de soort specifieke gebieden loopt dit van 1 november tot 1 mei en soms tot 1 juni. Het vastgestelde oppervlak bedraagt circa 21.000 hectare in de gehele provincie. Daarnaast is ruim 4000 hectare soortspecifiek foerageergebied ingesteld. Klik hier voor de kaart met foerageergebieden.

Gedurende de maanden april tot en met oktober geldt dat in heel Friesland de ganzen verjaagd moeten worden, met ondersteunend afschot. Voor de foerageergebieden soortspecifiek geldt dat de ganzen vanaf de maanden april of mei, afhankelijk van het contract, tot en met oktober verjaagd moeten worden, met ondersteunend afschot.

Jagen en verjagen

Ganzen zijn in staat te leren waar ze wel ongestoord kunnen eten en waar niet. In de percelen waar zij niet gewenst zijn moet de boer er voor zorgen dat de ganzen verjaagd worden (om schade aan het land te beperken). Jagers mogen daarom van een half uur voor zonsopkomst tot 12 uur ‘s middags op deze percelen jagen, de geschoten ganzen moeten binnen 24 uur in het Fauna Registratie Systeem geregistreerd worden. Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben besloten dat tussen 1 oktober 2018 en 1 juni 2019 een maximaal aantal overwinterende ganzen mag worden geschoten: kolgans 25.000, brandgans 100.000 en grauwe gans 25.000. Hiermee wordt voorkomen dat té veel ganzen worden geschoten en daardoor de instandhoudingsdoelen van de betreffende ganzensoorten in gevaar komen. Schade als gevolg van ganzen aan percelen (die buiten het foerageergebied vallen) wordt door de provincie vergoed, gebaseerd op de door taxateurs van faunazaken getaxeerde opbrengstderving.

Indien er sprake is van schade door ganzen gedurende de zomermaanden kan er schadevergoeding aangevraagd worden. Dit geldt niet voor schade die in de maand oktober ontstaat.

De verschillende soorten ganzen kunt u zien op deze soortenkaart.