Team It Lege Midden

Binnen It Lege Midden is een groep enthousiaste mensen actief.

Bestuur

Alle de Vries

Voorzitter

Mijn naam is Alle de Vries, 64 jaar oud.
We hebben een melkveebedrijf in Tersoal in Maatschap met onze zoon.
Sinds 3 jaar wonen we niet meer op de boerderij maar in een huis in Sybrandaburen.
We hebben 4 kleinkinderen waar we erg van genieten.

Waarom ANLB?

Het werk als bestuurder bij ILM geeft mij veel inspiratie en voldoening.
Vooral door gezamenlijk nieuwe projecten te bedenken en uit te voeren die een toegevoegde waarde hebben voor het boerenerf.
Tevens staat het ANLB volop in de belangstelling waardoor het werk bij het collectief heel innoverend is.

Peter Jonker

Penningmeester

Mijn naam is Peter Jonker uit Poppenwier.
Met de start van het nieuwe jaar ben ik penningmeester van Gebiedscoöperatie It Lege Midden geworden. Samen zaken op pakken en uit bouwen is een grote passie van me en dat kan vol op bij Gebiedscoöperatie It Lege Midden.

Waarom ANLB

Onze coöperatie geeft ons als melkveehouders in het gebied van It Lege Midden kans om tal van zaken samen voor elkaar te krijgen. Kansen voor bijvoorbeeld het weidevogel-beheer, de ontwikkelingen rondom veenweidegebieden en projecten als ‘klei in veen’. Kansen waaraan we als coöperatie mede sturing willen geven. Mocht je behoefte hebben zaken met mij te delen; dat kan altijd!

Regina Oenema

Secretaris

Mijn naam is Regina Oenema

Samen met mijn man Berend hebben we een melkveehouderij bedrijf in de Haskerveenpolder bij Joure. We hebben 4 kinderen die allemaal al uit huis zijn. Zelf hebben we geen ANLB binnen ons bedrijf. Helaas zijn er in onze weilanden weinig weidevogels te vinden. Wel vangen we in de winter ganzen op binnen het foerageergebied.

Waarom ANLB?

Binnen het bestuur ben ik secretaris en heb ik het kwaliteitshandboek in mijn portefeuille. Het is belangrijk dat we als ILM werken volgens de juiste procedures zoals ze beschreven staan in het kwaliteitshandboek. Eens in de twee jaar komt RVO bij ons een externe audit afnemen en kijkt dan of de procedures, beschreven in het kwaliteitshandboek nog voldoen aan de wettelijke eisen. Daarnaast moeten we aantonen dat we volgens deze procedures gewerkt hebben. Is alles in orde dan ontvangen we opnieuw het certificaat dat we het ANLB mogen uitvoeren.

Verder vertegenwoordig ik het bestuur van ILM in de werkgroep ganzen. De werkgroep ganzen bestaat uit vertegenwoordigers van de besturen van de collectieven van Friesland. Deze werkgroep is de schakel tussen Provincie en de collectieven voor wat er speelt omtrent de ganzen in Friesland.

Minne Holtrop

Bestuurslid

Ik heb samen met mijn vrouw en zoon Theunis een melkveehouderij bedrijf in Delfstrahuizen, aan de oostkant van het Tjeukemeer. We doen op dit bedrijf al sinds mensenheugenis aan weidevogelbeheer, maar sinds het jaar 2000 meer gestructureerd. Eerst onder de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Tusken Tsjukemar en Tsjonger, die in 2016 is opgegaan in Tusken Skarren en Marren.

Waarom ANLB?

Mijn aandachtsgebied binnen het bestuur van ILM is projecten.Dit gaat over projecten die voor de leden in het veenweide gebied belangrijk zijn, maar ook projecten over de verbinding tussen boer en burger. Met betrekking tot het eerste ben ik onder andere lid van de projectgroep Valuta voor Veen waarin we samen met de Friese Milieu Federatie, projecten LTO Noord en de Noardelike Fryske Walden verdienmodellen zoeken voor boeren die de CO2 emissie uit veen verlagen. Met betrekking tot het tweede ben ik onder andere lid van Boeren van Nederland, en lid van de Klankbordgroep kringlooplandbouw van het ministerie.

In mijn visie ligt de toekomst van de Nederlandse Landbouw in Eenheid in Verscheidenheid. Er is niet één verdienmodel, maar meerdere. Agrarisch natuur beheer kan hiervan een onderdeel zijn, bovendien geeft het bezig zijn met de weidevogels voldoening voor jezelf, en goodwill van je buren.

Adrie Hobert

Bestuurslid

Ik ben Adrie Hobert,  bestuurslid van ILM en  anv `t Bûtl.an

Woon samen met mijn vriend Jan op de boerderij ongeveer 2km van het mooie plaatsje Warten.

Ons bedrijf is 35 ha groot. De laatste jaren staat ons grasland  in het teken  van natuurbeheer, naast grasland voor schapen en vleesvee.

Daarnaast hebben we 2 dagen in de week dagbesteding aan moeilijk opvoedbare jongeren.

Waarom ANLB?

Net als het ANLB wil je wat terug doen aan de maatschappij, met alle voors en tegens die daar bij horen.

Grote hobby’s zijn onze boxers, mini appaloosa paardjes en wyandotte krielkippen .

Medewerkers

Jitze Peenstra

Coördinator

Mijn naam is Jitze Peenstra. Geboren en getogen in Nes bij Akkrum. Samen met mijn vrouw en zoon woon ik in de ouderlijke boerderij. Met mijn ouders runnen wij een vleesveehouderij waarbij we ook alle ruimte geven aan de weidevogels. Als coördinator is het mijn taak om binnen de organisatie de spil te vormen tussen bestuur en uitvoering.

Waarom ANLB?

Het is een uitdaging om in de huidige landbouw een plek te vinden voor de weidevogels en een grotere biodiversiteit in het algemeen. Weidevogels kunnen niet zonder boeren, maar boeren kunnen ook niet zonder biodiversiteit.

Ik hoop eraan bij te kunnen dragen dat boeren handvatten krijgen hoe ze op een praktische manier maatregelen kunnen toepassen die de biodiversiteit en bodemgezondheid bevorderen.

Gebiedscoördinatoren

Janny de Jong

Gebiedscoördinator

Mijn naam is Janny de Jong ik heb samen met mijn man en zoon een melkveebedrijf te Haskerdijken. Hier doe de volledige bedrijfsadministratie en help ’s morgens en ’s avonds mee met de melktijden bij het verzorgen van jongvee, kalveren voeren en alle voorkomende werkzaamheden in deze piekuren. Trekker rijden is ook een grote hobby, waarbij ik regelmatig in de veldperiode met drukke periodes aan het schudden, wiersen of maaien ben. Daarbij hebben de weidevogels mijn grote interesse.

Waarom ANLB

Al 13 jaar ben ik gebiedscoördinator van de ANV De Fjûrlannen.
Binnen ANV De Fjûrlannen zijn zes deelgebieden, waarvan ik in twee deelgebieden de zorg draag als mozaïek regisseur. Tevens hebben we nog drie mozaïek regisseurs die de andere vier gebieden onder hun hoede dragen tijdens het broedseizoen. De taak van deze mensen is om de zorg te dragen dat het foerageren van de weidevogels zo efficiënt mogelijk gebeurt. Een goed contact met beheerder, nazorgers is dan een eerste winst.

Rik Boon

Gebiedscoördinator

Agrarisch natuurbeheer ligt mij als gebiedscoördinator en mozaïekregisseur, zeer na aan het hart. Boer en natuur horen bij elkaar. Binnen het collectief ben ik de verbinding tussen het ANV en de deelnemende boeren in mijn deelgebieden Veenpolder, Delfstrahuizen en Echtener Veenpolder. Mijn doel is om zoveel mogelijk boeren en landeigenaren aan te haken om zo een steeds robuuster gebied te formeren. Daarbij heb ik oog voor de belangen van de boeren, van de Vogelwacht en de jagers en deel ik de wederzijdse inzichten, ervaringen en resultaten. Zo probeer ik alle betrokkenen opgesteld te krijgen voor de weidevogel, leefgebied open grasland en natte dooradering. Ik boer samen met mijn zoon in de Veenpolder in Delfstrahuizen.

Herman Lenes

Gebiedscoördinator

Mijn naam is Herman Lenes. Samen met mijn partner Annemiek en onze 2 jongens woon ik in Vegelinsoord. Hier run ik in maatschap met mijn broer een melkveehouderij. Zo’n tien jaar geleden is het agrarisch natuurbeheer op m’n pad gekomen, wat m’n blikveld als boer en burger in positieve zin heeft verbreedt.

Waarom ANLB?

Dat we zuinig moeten zijn op de natuur om ons heen en deze moeten bewaken voor de generaties na ons is een gegeven wat mij duidelijk voor ogen staat. Door mijn bijdrage te leveren aan agrarisch natuurbeheer in m’n eigen bedrijfsvoering, als gebiedscoördinator van ANV Tusken Skarren en Marren en ook privé hoop ik hieraan mijn steentje bij te dragen.

Medewerkers van it Lege Midden

Naast bovenstaande medewerkers zijn er binnen It Lege Midden ook een aantal Mozaïekregisseurs actief. Zij kennen het veld en de boeren en weten precies welk beheer geschikt is en houden de uitvoering in de gaten. ook kunnen, zij indien nodig, last minute beheer toepassen.

Voor de nazorg werken we samen met de Bond van Friese Vogelwachten.