Bestuur

Alle de Vries

Voorzitter

Alle de Vries in het kort

Mijn naam is Alle de Vries, 64 jaar oud.
We hebben een melkveebedrijf in Tersoal in Maatschap met onze zoon.
Sinds 3 jaar wonen we niet meer op de boerderij maar in een huis in Sybrandaburen.
We hebben 4 kleinkinderen waar we erg van genieten.

Waarom ANLB?

Het werk als bestuurder bij ILM geeft mij veel inspiratie en voldoening.
Vooral door gezamenlijk nieuwe projecten te bedenken en uit te voeren die een toegevoegde waarde hebben voor het boerenerf.
Tevens staat het ANLB volop in de belangstelling waardoor het werk bij het collectief heel innoverend is.

Marijke Rijpkema-Elshof

Secretaris

Marijke Rijpkema-Elshof in het kort

Mijn naam is Marijke Rijpkema-Elshof,

Samen met mijn man hebben we een melkveebedrijf in Broek. Onze zoon zit sinds kort bij ons in de maatschap, onze twee dochters hebben andere ambities.

Waarom ANLB?

Momenteel zit ik nog in het hoofdbestuur van de BFVW, maar vind het een uitdaging om een zit te nemen in het bestuur van het Lege Midden. Beide besturen hebben veel raakvlakken en ook samenwerking. Ik vind het heel interessant en actueel wat er de komende jaren gaat gebeuren omtrent ANLB, grotere aaneen gesloten weidevogelgebieden?
Wat gaat er gebeuren in de veenweide gebieden? Vernatting, verschraling? Kan de agrariër hier mee uit de voeten? Predatie moeten we ook niet vergeten natuurlijk. Kortom: ik wil mij graag inzetten voor It Lege Midden.

Hiske Galema

Penningmeester

Hiske Galema in het kort

Myn namme is Hiske Galema.

Togearre mei myn man ha we in greidebedriuw by Jirnsum, earst mei molkfé en de lêste jierren mei jongfé. Al mear as fiifentweintich jier dogge we oan greidfûgelbehear en de lêste jierren ha we ek in diel krûderyk gerslân.

Sûnt 2010 stean ik ek in pear dagen yn ‘e wike foar de klasse op foarhinne it AOC, wat no Aeres VMBO Ljouwert is. Neist economie jow ik dêr de praktykfakken.

Waarom ANLB?

As jong famke mocht ik graach ús heit helpe, melke, mar ek it lânwurk, skodzje, swylje ensafuorthinne. Om my hinne wie it in rykdom fan blommen en fûgels. Mei it ANLB krije we dy rykdom hooplik wer wat werom, neist dat der ek goed to buorkjen bliuwt. As bestjûrder fan It Lege Midden wol ik my dêr graach foar ynsette.

Klaas Kloosterman

Bestuurslid

Klaas Kloosterman in het kort

Ik ben Klaas Kloosterman. Samen met mijn vrouw Jacqueline woon ik al ruim 30 jaar in Broek. We hebben door gebrek aan opvolging in 2010 het roer omgegooid en van ons intensieve melkveebedrijf een bedrijf gemaakt dat helemaal gericht is op natuurbeheer.  Het vleesvee wat we hebben, staat ten dienste van de natuur. Het vlees wordt sinds een paar jaar geserveerd in het hotel restaurant t’Schippershuis in Terherne wat door mijn dochter is overgenomen. Hier help ik vooral op organisatorisch gebied. Verder heb ik veel bestuursfuncties (gehad) buiten de landbouw.

Waarom ANLB?

Mijn ambitie en motivatie is om de maatschappelijke eisen voor de landbouw om te zetten in reële vergoedingen en waardering. Gezamenlijk wil ik me hard maken voor het draagvlak van boer en burger. Hiervoor heb ik ervaring opgedaan in vele functies en bijvoorbeeld projecten als brandweervrijwilliger voor Veiligheidsregio Fryslân. In al deze functies is het voor mij belangrijk om scherp te houden voor wat en wie ik dit doe. Op dit moment ben ik met een groep boeren bezig om een project met mono-mest-vergisting van de grond te krijgen. Dit raakt ook alle beschreven maatschappelijke thema’s.

Ik hoop op een plezierige en constructieve wijze mijn bijdrage te kunnen leveren aan al de vernieuwingen en veranderingen waar Gebiedscoöperatie It Lege Midden voor staat.

Adrie Hobert

Bestuurslid

Adrie Hobert in het kort

Ik ben Adrie Hobert,  bestuurslid van ILM en  anv `t Bûtlân

Ik woon samen met mijn vriend Jan op een boerderij ongeveer twee kilometer van het mooie plaatsje Warten. Ons bedrijf is 35 hectare groot. De laatste jaren staat ons grasland in het teken van natuurbeheer daarnaast hebben we nog grasland voor schapen en vleesvee. Ook besteed ik twee dagen per week mijn tijd aan het ondersteunen van  ‘moeilijk opvoedbare jongeren’ in de vorm van dagbesteding. In mijn vrije tijd zijn onze boxers, mini appaloosa paardjes en wyandotte krielkippen onze grote passie.

Waarom ANLB?

Graag wil ik me actief inzetten om (net als het ANLB) iets terug te doen voor de maatschappij, met alle voors en tegens die daar bij horen. Ik ben er van overtuigd dat het ‘Agrarisch-Natuur-en-Landbouw-beheer’ de toekomst heeft zodat we ook voor toekomstige generaties op een gezonde manier natuur-inclusief kunnen blijven boeren.

Johannes Dijkstra

Bestuurslid

Johannes Dijkstra in het kort

Ik ben Johannes Dijkstra en heb met mijn vrouw en onze dochter een melkveebedrijf in Haskerdijken. Ons bedrijf ligt midden in het gebied Aldeboarn De Deelen. Dit heeft vooral in de toekomst een grote impact op onze bedrijfsvoering. U kunt meer lezen over dit gebiedsproces op onze website.
Als afgevaardigde van Agrarische Natuurvereniging De Fjurlannen ben ik bestuurslid van Gebiedscoöperatie It Lege Midden. Binnen Gebiedscoöperatie It Lege Midden heb ik de portefeuille ‘Ganzenbeleid’. Daarom houd ik me binnen het Fryske Ganzencollectief bezig met het Provinciaal Ganzenbeleid. U kunt dan denken aan de ganzenfoerageergebieden van onze leden maar ook de schade die ganzen aanbrengen rondom deze gebieden.

Waarom ANLB?

Het geeft me voldoening om bezig te zijn met de ontwikkelingen van de toekomst en daar een boost aan te kunnen geven. Ik geloof dat we met Agrarisch Natuurbeheer echt de juiste richting op gaan en zullen ervoor moeten blijven zorgen dat hier ook nog een verdienmodel aan ten grondslag ligt. Boeren en Beheren moet hand in hand blijven gaan.

Medewerkers

Jitze Peenstra

Algemeen Coördinator

Wie is Jitze?

Mijn naam is Jitze Peenstra. Geboren en getogen in Nes bij Akkrum. Samen met mijn vrouw en zoon woon ik in de ouderlijke boerderij. Met mijn ouders runnen wij een vleesveehouderij waarbij we ook alle ruimte geven aan de weidevogels. Als coördinator is het mijn taak om binnen de organisatie de spil te vormen tussen bestuur en uitvoering.

Waarom ANLB?

Het is een uitdaging om in de huidige landbouw een plek te vinden voor de weidevogels en een grotere biodiversiteit in het algemeen. Weidevogels kunnen niet zonder boeren, maar boeren kunnen ook niet zonder biodiversiteit.

Ik hoop eraan bij te kunnen dragen dat boeren handvatten krijgen hoe ze op een praktische manier maatregelen kunnen toepassen die de biodiversiteit en bodemgezondheid bevorderen.

Gert Diever

Projectleider

Wie is Gert?

Mijn naam is Gert Diever. Ik ben woonachtig in Echtenerbrug waar ik samen met mijn vrouw Crista en onze 3 kinderen op een karakteristieke stelp boerderij woon. We melken geen koeien meer maar in onze landerijen lopen nog wel een aantal Friese Rootbonte (zoog)koeien. De stieren ossen we op jonge leeftijd en het vlees verkopen we heel lokaal. Onze koeien weiden we in dienst van de weidevogels.

Op een klein gebied hebben we de afgelopen jaren een grote sprong kunnen maken door inzet van hoog waterpeil, plasdras en ruige mest. We noemen het ook wel eens ons eigen pareltje. Naast kleinschalig boeren hebben we ook nog een recreatie bedrijf en ontvangen we vele gasten die we kennis laten maken met de natuur en landbouw. De afgelopen jaren heb ik op de Dairy Campus gewerkt als ass. Bedrijfsleider/Herdmanager maar de groei van ons eigen bedrijf en de invulling van mijn functie heeft er voor gezorgd dat de overstap naar It Lege Midden op het juiste moment kwam. Sinds Juli officieel maar echt actief vanaf begin september bezoek ik nu de boeren die pakketten water of natte dooradering hebben afgesloten, daarnaast is het de bedoeling dat ik samen met Jitze de verschillende projecten die binnen het lege midden draaien ga oppakken. Tot nu toe bevalt het me prima en ik hoop jullie in de toekomst graag een keer te ontmoeten.

Jaap Zuidersma

Ecologisch medewerker

Wie is Jaap?

Mijn naam is Jaap Zuidersma. Ik ben woonachtig in de Drachtstercompagnie. Als ecologisch medewerker houd ik me bij Gebiedscoöperatie It Lege Midden bezig met advisering en rapportering op het gebied van:

  • Ecologisch Slootschonen,
  • Baggeren,
  • Kruidenrijk Grasland,
  • Plasdras

Daarnaast hoop ik bij te dragen in de ecologische kennisontwikkeling van de leden en voor het collectief als geheel. Naast deze ecologische functie zal ik een aantal administratieve werkzaamheden vervullen en een deel van het systeembeheer op me nemen van het collectief.

Met andere woorden Jaap is de duizendpoot van Gebiedscoöperatie It Lege Midden!

Anne Jansma

Projectleider

Wie is Anne?

Mijn naam is Anne Jansma. Ik woon in Leeuwarden, samen met mijn vriendin en dochter. Opgegroeid op een melkveebedrijf is er al vroeg een passie ontstaan voor weidevogels en het agrarisch landschap. Het is dan ook prachtig om mij hier ook tijdens mijn werk voor in te zetten.

Binnen collectief it Lege Midden houd ik mij bezig met de uitvoer en coördinatie van de pilot bodemvruchtbaarheid, waarbij we samen met 7 boeren vanuit het gebied Aldeboarn/De Deelen maatregelen ter verbetering van de bodemvruchtbaarheid treffen. Met als doel om te kijken of daarmee, naast de bodembiologie, het bodemvochtgehalte kan worden verhoogd.  Daarnaast ben ik betrokken bij de opzet en coördinatie van de beheermonitoring in het leefgebied natte dooradering en ondersteun ik bij het opstellen van rapportages en ontheffingsaanvragen.

Douwin Akkerman

Financiële administratie

Wie is Douwin?

Mijn naam is Douwin Akkerman. Samen met mijn partner Dianne en onze twee kinderen Jesse en Femke woon ik in Rotsterhaule. We melken ongeveer 70 melkkoeien met een robot op een kleine 40 hectare grond waarvan 6 hectare mais wordt verbouwd. We hebben een vrij intensieve bedrijfsvoering waarin we toch veel energie in het weidevogelbeheer steken, met een kruidenrijk perceel en greppel-plas-dras. Ook hebben we op bijna de gehele huiskavel het slootpeil verhoogt in het voorjaar voor de weidevogels.

Per 2021 ben ik een dagdeel per week werkzaam als financieel medewerker van Gebiedscoöperatie It Lege Midden en ondersteun ik daarbij de penningmeester. Ik heb van 2001 tot en met 2019 op een accountantskantoor gewerkt en daardoor veel affiniteit met cijfers en boekhouden. En wat is er dan mooier als die cijfers nu gaan over agrarisch natuurbeheer: Een perfecte combinatie dus!

Annet Gillebaard

Communicatie

Wie is Annet?

Mijn naam is Annet Gillebaard. Ik woon in Heerenveen en ben mede-eigenaar van reclamebureau Mediaannet. Communicatie is echt mijn passie. Van het organiseren van grote evenementen tot het bedenken van kleinschalige facebook-campagnes; wij doen het met veel betrokkenheid en inzet. Diezelfde passie voel ik bij het werk van Gebiedscoöperatie It Lege Midden. Een collectief wat zich richt op Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer ten dienste van de weidevogels.

Met enthousiasme zet ik me in om dit werk zichtbaar te maken voor burgers. Ook verzorg ik de communicatie binnen het collectief zelf. Je kunt dan denken aan het jaarverslag, nieuwsbrieven, de website en ga zo maar door. Het is voor mij een interessante maar ook een geheel nieuwe materie. En dat is misschien ook wel het mooie: leg het mij uit zodat ik het begrijp en ik geef het weer door in woord en beeld aan de burgers! Perfecte combinatie!

Gebiedscoördinatoren

Janny de Jong

Gebiedscoördinator

Mijn verhaal

Mijn naam is Janny de Jong ik heb samen met mijn man en zoon een melkveebedrijf te Haskerdijken. Hier doe de volledige bedrijfsadministratie en help ’s morgens en ’s avonds mee met de melktijden bij het verzorgen van jongvee, kalveren voeren en alle voorkomende werkzaamheden in deze piekuren. Trekker rijden is ook een grote hobby, waarbij ik regelmatig in de veldperiode met drukke periodes aan het schudden, wiersen of maaien ben. Daarbij hebben de weidevogels mijn grote interesse.

Waarom ANLB

Al 13 jaar ben ik gebiedscoördinator van de ANV De Fjûrlannen.
Binnen ANV De Fjûrlannen zijn zes deelgebieden, waarvan ik in twee deelgebieden de zorg draag als mozaïek regisseur. Tevens hebben we nog drie mozaïek regisseurs die de andere vier gebieden onder hun hoede dragen tijdens het broedseizoen. De taak van deze mensen is om de zorg te dragen dat het foerageren van de weidevogels zo efficiënt mogelijk gebeurt. Een goed contact met beheerder, nazorgers is dan een eerste winst.

Rik Boon

Gebiedscoördinator

Mijn verhaal

Agrarisch natuurbeheer ligt mij als gebiedscoördinator en mozaïekregisseur, zeer na aan het hart. Boer en natuur horen bij elkaar. Binnen het collectief ben ik de verbinding tussen het ANV en de deelnemende boeren in mijn deelgebieden Veenpolder, Delfstrahuizen en Echtener Veenpolder. Mijn doel is om zoveel mogelijk boeren en landeigenaren aan te haken om zo een steeds robuuster gebied te formeren. Daarbij heb ik oog voor de belangen van de boeren, van de Vogelwacht en de jagers en deel ik de wederzijdse inzichten, ervaringen en resultaten. Zo probeer ik alle betrokkenen opgesteld te krijgen voor de weidevogel, leefgebied open grasland en natte dooradering. Ik boer samen met mijn zoon in de Veenpolder in Delfstrahuizen.

Herman Lenes

Gebiedscoördinator

Mijn verhaal

Mijn naam is Herman Lenes. Samen met mijn partner Annemiek en onze 2 jongens woon ik in Vegelinsoord. Hier run ik in maatschap met mijn broer een melkveehouderij. Zo’n tien jaar geleden is het agrarisch natuurbeheer op m’n pad gekomen, wat m’n blikveld als boer en burger in positieve zin heeft verbreedt.

Waarom ANLB?

Dat we zuinig moeten zijn op de natuur om ons heen en deze moeten bewaken voor de generaties na ons is een gegeven wat mij duidelijk voor ogen staat. Door mijn bijdrage te leveren aan agrarisch natuurbeheer in m’n eigen bedrijfsvoering, als gebiedscoördinator van ANV Tusken Skarren en Marren en ook privé hoop ik hieraan mijn steentje bij te dragen.

Gert Diever

Gebiedscoördinator

Mijn verhaal

Gert Diever is naast projectleider ook gebiedscoördinator bij Gebiedscoöperatie It Lege Midden.

Medewerkers van it Lege Midden

Naast bovenstaande medewerkers zijn er binnen It Lege Midden ook een aantal Mozaïekregisseurs actief. Zij kennen het veld en de boeren en weten precies welk beheer geschikt is en houden de uitvoering in de gaten. ook kunnen, zij indien nodig, last minute beheer toepassen.

Voor de nazorg werken we samen met de Bond van Friese Vogelwachten.