Bestuur

Alle de Vries

Voorzitter

Alle de Vries in het kort

Mijn naam is Alle de Vries, 64 jaar oud.
We hebben een melkveebedrijf in Tersoal in Maatschap met onze zoon.
Sinds 3 jaar wonen we niet meer op de boerderij maar in een huis in Sybrandaburen.
We hebben 4 kleinkinderen waar we erg van genieten.

Waarom ANLB?

Het werk als bestuurder bij ILM geeft mij veel inspiratie en voldoening.
Vooral door gezamenlijk nieuwe projecten te bedenken en uit te voeren die een toegevoegde waarde hebben voor het boerenerf.
Tevens staat het ANLB volop in de belangstelling waardoor het werk bij het collectief heel innoverend is.

Peter Jonker

Penningmeester

Peter Jonker in het kort

Mijn naam is Peter Jonker uit Poppenwier.
Met de start van het nieuwe jaar ben ik penningmeester van Gebiedscoöperatie It Lege Midden geworden. Samen zaken op pakken en uit bouwen is een grote passie van me en dat kan vol op bij Gebiedscoöperatie It Lege Midden.

Waarom ANLB

Onze coöperatie geeft ons als melkveehouders in het gebied van It Lege Midden kans om tal van zaken samen voor elkaar te krijgen. Kansen voor bijvoorbeeld het weidevogel-beheer, de ontwikkelingen rondom veenweidegebieden en projecten als ‘klei in veen’. Kansen waaraan we als coöperatie mede sturing willen geven. Mocht je behoefte hebben zaken met mij te delen; dat kan altijd!

Marijke Rijpkema-Elshof

Secretaris

Marijke Rijpkema-Elshof in het kort

Mijn naam is Marijke Rijpkema-Elshof,

Samen met mijn man hebben we een melkveebedrijf in Broek. Onze zoon zit sinds kort bij ons in de maatschap, onze twee dochters hebben andere ambities.

Waarom ANLB?

Momenteel zit ik nog in het hoofdbestuur van de BFVW, maar vind het een uitdaging om een zit te nemen in het bestuur van het Lege Midden. Beide besturen hebben veel raakvlakken en ook samenwerking. Ik vind het heel interessant en actueel wat er de komende jaren gaat gebeuren omtrent ANLB, grotere aaneen gesloten weidevogelgebieden?
Wat gaat er gebeuren in de veenweide gebieden? Vernatting, verschraling? Kan de agrariër hier mee uit de voeten? Predatie moeten we ook niet vergeten natuurlijk. Kortom: ik wil mij graag inzetten voor It Lege Midden.

Minne Holtrop

Bestuurslid

Minne Holtrop in het kort

Ik heb samen met mijn vrouw en zoon Theunis een melkveehouderij bedrijf in Delfstrahuizen, aan de oostkant van het Tjeukemeer. We doen op dit bedrijf al sinds mensenheugenis aan weidevogelbeheer, maar sinds het jaar 2000 meer gestructureerd. Eerst onder de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Tusken Tsjukemar en Tsjonger, die in 2016 is opgegaan in Tusken Skarren en Marren.

Waarom ANLB?

Mijn aandachtsgebied binnen het bestuur van ILM is projecten.Dit gaat over projecten die voor de leden in het veenweide gebied belangrijk zijn, maar ook projecten over de verbinding tussen boer en burger. Met betrekking tot het eerste ben ik onder andere lid van de projectgroep Valuta voor Veen waarin we samen met de Friese Milieu Federatie, projecten LTO Noord en de Noardelike Fryske Walden verdienmodellen zoeken voor boeren die de CO2 emissie uit veen verlagen. Met betrekking tot het tweede ben ik onder andere lid van Boeren van Nederland, en lid van de Klankbordgroep kringlooplandbouw van het ministerie.

In mijn visie ligt de toekomst van de Nederlandse Landbouw in Eenheid in Verscheidenheid. Er is niet één verdienmodel, maar meerdere. Agrarisch natuur beheer kan hiervan een onderdeel zijn, bovendien geeft het bezig zijn met de weidevogels voldoening voor jezelf, en goodwill van je buren.

Adrie Hobert

Bestuurslid

Adrie Hobert in het kort

Ik ben Adrie Hobert,  bestuurslid van ILM en  anv `t Bûtl.an

Woon samen met mijn vriend Jan op de boerderij ongeveer 2km van het mooie plaatsje Warten.

Ons bedrijf is 35 ha groot. De laatste jaren staat ons grasland  in het teken  van natuurbeheer, naast grasland voor schapen en vleesvee.

Daarnaast hebben we 2 dagen in de week dagbesteding aan moeilijk opvoedbare jongeren.

Waarom ANLB?

Net als het ANLB wil je wat terug doen aan de maatschappij, met alle voors en tegens die daar bij horen.

Grote hobby’s zijn onze boxers, mini appaloosa paardjes en wyandotte krielkippen .

Johannes Dijkstra

Bestuurslid

Johannes Dijkstra in het kort

Ik ben Adrie Hobert,  bestuurslid van ILM en  anv `t Bûtl.an

Woon samen met mijn vriend Jan op de boerderij ongeveer 2km van het mooie plaatsje Warten.

Ons bedrijf is 35 ha groot. De laatste jaren staat ons grasland  in het teken  van natuurbeheer, naast grasland voor schapen en vleesvee.

Daarnaast hebben we 2 dagen in de week dagbesteding aan moeilijk opvoedbare jongeren.

Waarom ANLB?

Net als het ANLB wil je wat terug doen aan de maatschappij, met alle voors en tegens die daar bij horen.

Grote hobby’s zijn onze boxers, mini appaloosa paardjes en wyandotte krielkippen .

Medewerkers

Jitze Peenstra

Algemeen Coördinator

Wie is Jitze?

Mijn naam is Jitze Peenstra. Geboren en getogen in Nes bij Akkrum. Samen met mijn vrouw en zoon woon ik in de ouderlijke boerderij. Met mijn ouders runnen wij een vleesveehouderij waarbij we ook alle ruimte geven aan de weidevogels. Als coördinator is het mijn taak om binnen de organisatie de spil te vormen tussen bestuur en uitvoering.

Waarom ANLB?

Het is een uitdaging om in de huidige landbouw een plek te vinden voor de weidevogels en een grotere biodiversiteit in het algemeen. Weidevogels kunnen niet zonder boeren, maar boeren kunnen ook niet zonder biodiversiteit.

Ik hoop eraan bij te kunnen dragen dat boeren handvatten krijgen hoe ze op een praktische manier maatregelen kunnen toepassen die de biodiversiteit en bodemgezondheid bevorderen.

Annet Gillebaard

Office Manager / Communicatie

Wie is Annet?

Mijn naam is Annet Gillebaard. Ik woon in Heerenveen en ben mede-eigenaar van reclamebureau Mediaannet. Communicatie is echt mijn passie. Van het organiseren van grote evenementen tot het bedenken van kleinschalige facebook-campagnes; wij doen het met veel betrokkenheid en inzet. Diezelfde passie voel ik bij het werk van Gebiedscoöperatie It Lege Midden. Een collectief wat zich richt op Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer ten dienste van de weidevogels.

Met enthousiasme zet ik me in om dit werk zichtbaar te maken voor burgers. Ook verzorg ik de communicatie binnen het collectief zelf. Je kunt dan denken aan het jaarverslag, nieuwsbrieven, de website en ga zo maar door. Het is voor mij een interessante maar ook een geheel nieuwe materie. En dat is misschien ook wel het mooie: leg het mij uit zodat ik het begrijp en ik geef het weer door in woord en beeld aan de burgers! Perfecte combinatie!

Douwin Akkerman

Financiële administratie

Wie is Douwin?

Mijn naam is Douwin Akkerman. Samen met mijn partner Dianne en onze twee kinderen Jesse en Femke woon ik in Rotsterhaule. We melken ongeveer 70 melkkoeien met een robot op een kleine 40 hectare grond waarvan 6 hectare mais wordt verbouwd. We hebben een vrij intensieve bedrijfsvoering waarin we toch veel energie in het weidevogelbeheer steken, met een kruidenrijk perceel en greppel-plas-dras. Ook hebben we op bijna de gehele huiskavel het slootpeil verhoogt in het voorjaar voor de weidevogels.

Per 2021 ben ik een dagdeel per week werkzaam als financieel medewerker van Gebiedscoöperatie It Lege Midden en ondersteun ik daarbij de penningmeester. Ik heb van 2001 tot en met 2019 op een accountantskantoor gewerkt en daardoor veel affiniteit met cijfers en boekhouden. En wat is er dan mooier als die cijfers nu gaan over agrarisch natuurbeheer: Een perfecte combinatie dus!

Gert Diever

Projectleider

Wie is Gert?

Mijn naam is Gert Diever. Ik ben woonachtig in Echtenerbrug waar ik samen met mijn vrouw Crista en onze 3 kinderen op een karakteristieke stelp boerderij woon. We melken geen koeien meer maar in onze landerijen lopen nog wel een aantal Friese Rootbonte (zoog)koeien. De stieren ossen we op jonge leeftijd en het vlees verkopen we heel lokaal. Onze koeien weiden we in dienst van de weidevogels.

Op een klein gebied hebben we de afgelopen jaren een grote sprong kunnen maken door inzet van hoog waterpeil, plasdras en ruige mest. We noemen het ook wel eens ons eigen pareltje. Naast kleinschalig boeren hebben we ook nog een recreatie bedrijf en ontvangen we vele gasten die we kennis laten maken met de natuur en landbouw. De afgelopen jaren heb ik op de Dairy Campus gewerkt als ass. Bedrijfsleider/Herdmanager maar de groei van ons eigen bedrijf en de invulling van mijn functie heeft er voor gezorgd dat de overstap naar It Lege Midden op het juiste moment kwam. Sinds Juli officieel maar echt actief vanaf begin september bezoek ik nu de boeren die pakketten water of natte dooradering hebben afgesloten, daarnaast is het de bedoeling dat ik samen met Jitze de verschillende projecten die binnen het lege midden draaien ga oppakken. Tot nu toe bevalt het me prima en ik hoop jullie in de toekomst graag een keer te ontmoeten.

Anne Jansma

Projectleider

Wie is Gert?

Mijn naam is Gert Diever. Ik ben woonachtig in Echtenerbrug waar ik samen met mijn vrouw Crista en onze 3 kinderen op een karakteristieke stelp boerderij woon. We melken geen koeien meer maar in onze landerijen lopen nog wel een aantal Friese Rootbonte (zoog)koeien. De stieren ossen we op jonge leeftijd en het vlees verkopen we heel lokaal. Onze koeien weiden we in dienst van de weidevogels.

Op een klein gebied hebben we de afgelopen jaren een grote sprong kunnen maken door inzet van hoog waterpeil, plasdras en ruige mest. We noemen het ook wel eens ons eigen pareltje. Naast kleinschalig boeren hebben we ook nog een recreatie bedrijf en ontvangen we vele gasten die we kennis laten maken met de natuur en landbouw. De afgelopen jaren heb ik op de Dairy Campus gewerkt als ass. Bedrijfsleider/Herdmanager maar de groei van ons eigen bedrijf en de invulling van mijn functie heeft er voor gezorgd dat de overstap naar It Lege Midden op het juiste moment kwam. Sinds Juli officieel maar echt actief vanaf begin september bezoek ik nu de boeren die pakketten water of natte dooradering hebben afgesloten, daarnaast is het de bedoeling dat ik samen met Jitze de verschillende projecten die binnen het lege midden draaien ga oppakken. Tot nu toe bevalt het me prima en ik hoop jullie in de toekomst graag een keer te ontmoeten.

Gebiedscoördinatoren

Janny de Jong

Gebiedscoördinator

Mijn verhaal

Mijn naam is Janny de Jong ik heb samen met mijn man en zoon een melkveebedrijf te Haskerdijken. Hier doe de volledige bedrijfsadministratie en help ’s morgens en ’s avonds mee met de melktijden bij het verzorgen van jongvee, kalveren voeren en alle voorkomende werkzaamheden in deze piekuren. Trekker rijden is ook een grote hobby, waarbij ik regelmatig in de veldperiode met drukke periodes aan het schudden, wiersen of maaien ben. Daarbij hebben de weidevogels mijn grote interesse.

Waarom ANLB

Al 13 jaar ben ik gebiedscoördinator van de ANV De Fjûrlannen.
Binnen ANV De Fjûrlannen zijn zes deelgebieden, waarvan ik in twee deelgebieden de zorg draag als mozaïek regisseur. Tevens hebben we nog drie mozaïek regisseurs die de andere vier gebieden onder hun hoede dragen tijdens het broedseizoen. De taak van deze mensen is om de zorg te dragen dat het foerageren van de weidevogels zo efficiënt mogelijk gebeurt. Een goed contact met beheerder, nazorgers is dan een eerste winst.

Rik Boon

Gebiedscoördinator

Mijn verhaal

Agrarisch natuurbeheer ligt mij als gebiedscoördinator en mozaïekregisseur, zeer na aan het hart. Boer en natuur horen bij elkaar. Binnen het collectief ben ik de verbinding tussen het ANV en de deelnemende boeren in mijn deelgebieden Veenpolder, Delfstrahuizen en Echtener Veenpolder. Mijn doel is om zoveel mogelijk boeren en landeigenaren aan te haken om zo een steeds robuuster gebied te formeren. Daarbij heb ik oog voor de belangen van de boeren, van de Vogelwacht en de jagers en deel ik de wederzijdse inzichten, ervaringen en resultaten. Zo probeer ik alle betrokkenen opgesteld te krijgen voor de weidevogel, leefgebied open grasland en natte dooradering. Ik boer samen met mijn zoon in de Veenpolder in Delfstrahuizen.

Herman Lenes

Gebiedscoördinator

Mijn verhaal

Mijn naam is Herman Lenes. Samen met mijn partner Annemiek en onze 2 jongens woon ik in Vegelinsoord. Hier run ik in maatschap met mijn broer een melkveehouderij. Zo’n tien jaar geleden is het agrarisch natuurbeheer op m’n pad gekomen, wat m’n blikveld als boer en burger in positieve zin heeft verbreedt.

Waarom ANLB?

Dat we zuinig moeten zijn op de natuur om ons heen en deze moeten bewaken voor de generaties na ons is een gegeven wat mij duidelijk voor ogen staat. Door mijn bijdrage te leveren aan agrarisch natuurbeheer in m’n eigen bedrijfsvoering, als gebiedscoördinator van ANV Tusken Skarren en Marren en ook privé hoop ik hieraan mijn steentje bij te dragen.

Gert Diever

Gebiedscoördinator

Mijn verhaal

Mijn naam is Gert Diever. Ik ben woonachtig in Echtenerbrug waar ik samen met mijn vrouw Crista en onze 3 kinderen op een karakteristieke stelp boerderij woon. We melken geen koeien meer maar in onze landerijen lopen nog wel een aantal Friese Rootbonte (zoog)koeien. De stieren ossen we op jonge leeftijd en het vlees verkopen we heel lokaal. Onze koeien weiden we in dienst van de weidevogels.

Op een klein gebied hebben we de afgelopen jaren een grote sprong kunnen maken door inzet van hoog waterpeil, plasdras en ruige mest. We noemen het ook wel eens ons eigen pareltje. Naast kleinschalig boeren hebben we ook nog een recreatie bedrijf en ontvangen we vele gasten die we kennis laten maken met de natuur en landbouw. De afgelopen jaren heb ik op de Dairy Campus gewerkt als ass. Bedrijfsleider/Herdmanager maar de groei van ons eigen bedrijf en de invulling van mijn functie heeft er voor gezorgd dat de overstap naar It Lege Midden op het juiste moment kwam. Sinds Juli officieel maar echt actief vanaf begin september bezoek ik nu de boeren die pakketten water of natte dooradering hebben afgesloten, daarnaast is het de bedoeling dat ik samen met Jitze de verschillende projecten die binnen het lege midden draaien ga oppakken. Tot nu toe bevalt het me prima en ik hoop jullie in de toekomst graag een keer te ontmoeten.

Medewerkers van it Lege Midden

Naast bovenstaande medewerkers zijn er binnen It Lege Midden ook een aantal Mozaïekregisseurs actief. Zij kennen het veld en de boeren en weten precies welk beheer geschikt is en houden de uitvoering in de gaten. ook kunnen, zij indien nodig, last minute beheer toepassen.

Voor de nazorg werken we samen met de Bond van Friese Vogelwachten.