Landschapsbeheer in het hart van Friesland

Agrarisch natuur en landschapsbeheer: het is een hele mond vol. Letterlijk en figuurlijk. De Provincie Fryslân en het Rijk stellen ieder jaar subsidie beschikbaar voor boeren die zich extra inspannen voor de natuur en het landschap. Het systeem van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is als het ware de routekaart die hierbij hoort. Verschillende maatregelen die leiden naar goede uitgangspunten voor de natuur in het algemeen en de weidevogel specifiek. Voorbeelden hiervan zijn het niet bemesten en maaien van perceelranden, het onder water zetten van percelen of pas laat in het seizoen maaien en zorgen voor meer kruiden tussen het gras.

Meer over het in 2016 vernieuwde ANLb stelsel.

It Lege Midden

Friesland is opgedeeld in zeven agrarische collectieven. Gebiedscoöperatie It Lege Midden is één van de zeven collectieven en bestaat uit 239 agrariërs. De coöperatie is in 2015 gevormd door de agrarische natuurverenigingen Coöperatie ’t Bûtlân U.A., Vereniging Natuurbeheer Tusken Skarren en Marren en Vereniging Weidevogelbeheer De Fjûrlannen (Tusken Boarn en Swette, en Tusken Tsjûkemar en Tsjonger).

 

Ons werkgebied
In totaal wordt er op 4644 hectare agrarisch natuurbeheer uitgevoerd door de 239 leden van Gebiedscoöperatie It Lege Midden. Dit gebeurt omdat diersoorten die kwetsbaar zijn niet altijd in ‘officiële’ natuurgebieden, maar in agrarische gebieden leven. Dankzij het beheer van boeren worden leefgebieden van dieren hersteld, onderhouden, of soms opnieuw aangelegd. Meerdere Europese landen spraken af om het leefgebied van de dieren in stand te houden. Daarom kan agrarisch natuurbeheer rekenen op subsidie vanuit Brussel.

Coöperatie It Lege Midden vraagt deze subsidiegelden aan en coördineert de verschillende leefgebieden waarvoor de subsidie (beschikkingen ANLb) is bestemd. It Lege Midden controleert dus de leden op het nakomen van de afspraken en betalen na afloop van het seizoen de subsidie aan de deelnemende boeren uit.

Alle werkzaamheden van Coöperatie It Lege Midden worden aangestuurd vanuit het bureau wat gevestigd is aan it Patroan 5 in Akkrum.