Over It Lege Midden

Landschapsbeheer in het hart van Friesland

Gebiedscoöperatie it Lege Midden is verantwoordelijk voor de uitvoer en coördinatie van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB) in de regio. Zij zet zich samen met haar 220 leden in voor de natuur en het landschap in het agrarisch gebied. In totaal wordt er op 4400 ha agrarisch natuurbeheer uitgevoerd. Het collectief is opgericht in 2016. Het collectief bestaat uit  5 agrarische natuurverenigingen.

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is gericht op het behoud van dier- en plantensoorten. De ANLb-subsidie ondersteunt boeren om hun grond zó te beheren dat leefgebieden van soorten die van internationaal belang zijn, in stand blijven.

Veel beheermaatregelen die goed zijn voor deze soorten, vragen een extra inspanning van de boeren. De subsidie is een vergoeding voor die inspanning. De provincie Fryslân en de Europese Unie zijn financiers van de subsidie. Meer over het in 2016 vernieuwde ANLb stelsel.

Beheerpakketten Boeren die lid zijn van een collectief kunnen zogenaamde beheerpakketten afsluiten: een set beheermaatregelen voor een specifiek doel waar een vergoeding tegenover staat. Er zijn op Europees niveau vele verschillende beheerpakketten voor agrarisch natuurbeheer.

Onze beheerpakketten
Boeren binnen Gebiedscoöperatie It Lege Midden kunnen beheermaatregelen treffen op hun bedrijf die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit in de leefgebieden Open grasland, Natte dooradering en Water.

Weidevogelbeheer

“Weidevogelbeheer begint bij de boer. Maar de boer kan het niet alleen. We hebben daarbij een goede samenwerking nodig tussen verschillende partijen waaronder de gemeentes.”

In welke gebieden kunt u helpen?