Projecten

Toekomstvisie Veenweide Aldeboarn – De Deelen

Project Klei in Veen

Klankbordgroep Bodem Veenweide | Projectgroep Valuta voor Veen

Project Vogels en voorspoed

Boert Bewust

HAC-F

Bodemvruchtbaarheid

Veenweidegebied Aldeboarn / de Deelen (ADD) en het project

Toekomstvisie Veenweide Aldeboarn – De Deelen

Project Herstel en versterken landschap droge dooradering

Pilot project beheer weidevogelgebied Soarremoarre

Insectenvriendelijk graslandbeheer Midden Friesland

Ganzenbeheer

Project Vogels en Voorspoed

Grutsk op ús greidefûgels

Weidevogels horen bij het Friese landschap en hier zijn we in Fryslân trots op. De laatste jaren gaat de weidevogelstand echter hard achteruit. Als we ons samen inspannen kunnen we de achteruitgang stoppen en Fryslân weidevogelrijk houden. Dit kunnen we echter niet alleen. Hiervoor hebben we uw hulp nodig. Ook in de gangbare melkveehouderij is het mogelijk om weidevogels een plek te geven in de bedrijfsvoering.

Wat kunt u doen om onze weidevogels te helpen?

Zoeken en markeren van de aanwezige weidevogelnesten. Dit kan samen met de plaatselijke vogelwachter. Als deze niet bekend is kan contact gezocht worden met de BFVW.  Tijdens uw werkzaamheden kunt u dan de nesten makkelijker ontzien en een bijdrage leveren aan het laten staan van voedselstroken voor de kuikens.

Zorgplicht

Vanuit de wet Natuurbescherming hebben boeren en loonwerkers een zorgplicht voor weidevogels. Werkzaamheden op het land kunnen nadelige gevolgen hebben voor weidevogels. Daarom zijn boeren verplicht om voorafgaand maatregelen te treffen, om nadelige gevolgen voor weidevogels te voorkomen. Dus voorkomen dat nesten tijdens het maaien verloren gaan en zorgen dat er na het maaien nog voldoende schuil- en foerageergebied aanwezig zijn.