Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân 2021-2024

GLB Pilot ADD: HAKLAM en beheermaatregelen

natuur inclusieve bedrijfssystemen melkveehouderij 2030

Pilot bodemvruchtbaarheid Aldeboarn/ De Deelen

Gebiedsproces Aldeboarn/ De Deelen

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap Fryslân 2019

Pilot Doelgericht ANLb

Projectgroep Klei in Veen

Projectgroep Valuta voor Veen

Boert Bewust

Grutsk op ús greidefûgels

Weidevogels horen bij het Friese landschap en hier zijn we in Fryslân trots op. De laatste jaren gaat de weidevogelstand echter hard achteruit. Als we ons samen inspannen kunnen we de achteruitgang stoppen en Fryslân weidevogelrijk houden. Dit kunnen we echter niet alleen. Hiervoor hebben we uw hulp nodig. Ook in de gangbare melkveehouderij is het mogelijk om weidevogels een plek te geven in de bedrijfsvoering.

Wat kunt u doen om onze weidevogels te helpen?

Zoeken en markeren van de aanwezige weidevogelnesten. Dit kan samen met de plaatselijke vogelwachter. Als deze niet bekend is kan contact gezocht worden met de BFVW.  Tijdens uw werkzaamheden kunt u dan de nesten makkelijker ontzien en een bijdrage leveren aan het laten staan van voedselstroken en vluchtstroken voor de kuikens.