Minne Holtrop

Projectleider

Projectgroep Klei in Veen

Als Gebiedscoöperatie zijn we op meer terreinen actief dan alleen op het gebied van het weidevogelbeheer. Bij de oprichting hebben we het Lage Midden van Friesland als bindende factor genomen, het gebied van Friesland waarvan het grootste deel uit de grondsoort veen bestaat.

Veen heeft andere eigenschappen dan zand en klei, en de achterliggende gedachte was dat er voor deze grondsoort een organisatie moest komen, vanwege afwijkende bemestingsadviezen en bodemvruchtbaarheid in vergelijking van het zandgebied ten oosten, en het kleigebied ten noorden en westen van ons gebied.

Projecten als (de voorlopers van) Vruchtbare Kringloop richtten zich op Zand en Klei, ook al omdat er geen veensoort gelijk is. Op het moment van oprichting, december 2014, wisten we nog niet van de grote rol die It Lege Midden in de veenweide discussie zou spelen.

Thema’s die specifiek op het bord van de veenweide gelegd worden zijn CO2-emissie, bodemdaling, maar ook thema’s die niet grondgebonden zijn, zoals bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit zijn thema’s waar It Lege Midden zich mee bezighoudt

225

Aangesloten boeren

4500 ha

Agrarisch Natuurbeheer uitgevoerd

26
Bijzondere afgeronde of lopende projecten