Alle de Vries

Voorzitter

Gebiedsproces Aldeboarn/ De Deelen

ILM heeft in 2016 samen met Stichting De Nije Boarn het initiatief genomen om te kijken of er mogelijkheden zijn om invulling te geven aan de provinciale opgave om bodemdaling in het veenweidegebied te vertragen door de slootwaterpeilen te verhogen. In diverse werkgroepen is gekeken welke mogelijkheden er zijn om hier een bijdrage aan te leveren. Met de uitbreiding van de landelijke opgave om CO2 te reduceren in veengebieden, stikstofreductie te realiseren bij N2000 gebieden en de maatschappelijke wens van een meer natuur inclusieve landbouw met meer biodiversiteit is het vraagstuk complexer geworden. Tegelijk zijn er meer financieringsbronnen gekomen om de kosten te dragen.

Het gebied ADD is door de Provincie aangewezen als ontwikkelgebied. Dit houdt in dat in ADD oplossingen voor eerdergenoemde vraagstukken in de praktijk getoetst kunnen worden, zodat deze daarna ook in andere veenweidegebieden toegepast kunnen worden. Het gebied ADD is verdeeld in twee afzonderlijke gebieden. Ten zuiden van Aldeboarn zijn grote verschillen in drooglegging binnen eenzelfde peilvak. Deze verschillen vinden hun oorsprong in het verschil in dikte van het kleidek. Waar het kleidek dun is, of ontbreekt, daar is de bodemdaling door veenoxidatie door de jaren heen het grootst geweest. Ten noorden van Aldeboarn zijn binnen eenzelfde peilvak de verschillen in drooglegging minder groot. Door recente peilaanpassing is de drooglegging in die delen van dit gebied groter. Ook biedt het gebied ten noorden van Aldeboarn kansen om het weidevogelgebied te versterken.

Inmiddels is de gebiedscommissie ADD verantwoordelijk voor opstellen en uitvoering van het gebiedsplan. Ook voeren we in het gebied een aantal pilots op gebied van bodemmaatregelen. Inzet van ILM is dat de bodemmaatregelen geïmplementeerd worden
in het gebiedsplan.

Dit zijn o.a.

  •  Geen kerende grondbewerking; maar strokenteelt of via overtopvrees gewassen inzaaien.
  • o.d.w of druk-drainage toepassen.
  • klei in veen
  • klei op veen
  • bodemvruchtbaarheids maatregelen toepassen
  • mest uitrijden middels sleepvoet met toevoeging van water.

Dit zijn maatregelen welke bodemdaling en CO2 emissie beperken. Op deze manier leveren we een bijdrage aan klimaatadoptatie zonder dat dit ten kostte gaat van het inkomen van de boer.

225

Boeren aangesloten

4500 ha

Agrarisch Natuurbeheer uitgevoerd

26
Bijzondere projecten