Provinciale Staten hebben bij de vaststelling van de Feangreidefisy er op aangedrongen om zo snel mogelijk met de uitvoering te beginnen, vooruitlopend op de behandeling van het definitieve uitvoeringsprogramma. Daarom zijn er in Fryslan 8 kansrijke gebieden aangewezen. In deze gebieden wordt gekeken hoe projecten gestart kunnen worden om de veenoxidatie te verminderen. Van deze projecten kan tegelijk geleerd worden hoe een aanpak van de veenweidevisie op grotere schaal kan plaatsvinden. Initiatieven uit de streek worden daarom ondersteund. Het gebiedsproces van Aldeboarn-De Deelen is hiervan een voorbeeld. Daarnaast zijn er nog de praktijkproeven van Better Wetter met lisdodden en veenmosveen en het initiatief Valuta voor veen van de Friese Milieu federatie en Noardlike Friese Wouden, gericht op het genereren van inkomsten uit de reductie van CO2 uitstoot.

Gebiedsproces Aldeboarn-De Deelen
Aldeboarn-De Deelen is een kansrijk gebied. Het heeft een dikke laag veen. Het bevat het Natura 2000-gebied De Deelen. Bovendien is het een belangrijk weidevogelgebied. Stichting Beekdallandschap Koningsdiep/Nije Boarn en Gebiedscooperatie It Lege Midden, hebben samen het initiatief genomen om te onderzoeken wat de gevolgen zijn van verdere bodemdaling en welke kansen er zijn dit proces te vertragen. Op initiatief van boeren en burgers, een initiatief van onderop gestart, wordt in samenwerking met de provincie, Wetterskip Fryslan en andere belanghebbenden gewerkt aan een breed gedragen toekomstscenario voor Aldeboarn-De Deelen.

Op initiatief van boeren en burgers, een initiatief van onderop gestart, wordt in samenwerking met de provincie, Wetterskip Fryslan en andere belanghebbenden gewerkt aan een breed gedragen toekomstscenario voor Aldeboarn-De Deelen.

Foppe Hemminga, Bestuurslid en vanuit It Lege Midden betrokken bij het Veenweidegebied.

Verkenning van voorwaarden
Het scenario moet voor alle partijen en alle belangen (zoals landbouw, natuur, landschap en klimaat) winst opleveren. Bij het scenario hoort ook een verkenning van de voorwaarden voor de uitvoering ervan. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om grond aan te kopen en te ruilen.

Vijf thema’s
Tijdens de verkenningsfase hadden we vijf werkgroepen met elk een eigen thema.
• grondwatergestuurd peilbeheer (pilot)
• bodemvruchtbaarheid (pilot)
• gebied gestuurde grondmobiliteit (waaronder kavelruil)
• duurzame maisteelt op veenweide
• aanvullende verdienmodellen

Case study
Naast het onderdeel verkenning voeren de Stichting en de Gebiedscoöperatie een case study uit. Hierbij bekijken we wat de gevolgen zijn van vrijwillige peilverhoging, verschillende peilen in het peilvak ten noordoosten van De Deelen. Wat betekent peilverhoging financieel voor de boeren en hoe kunnen ze een goed toekomstperspectief behouden? De case study hebben we in februari 2019 afgerond. Het hele proces om te komen tot een project is naar verwachting in december 2020 afgerond.