Jitze Peenstra

Projectleider Doelgericht ANLb

Pilot Doelgericht ANLb

Doelgericht ANLb
In de pilot Doelgericht ANLb, gaan de collectieven It Lege Midden, ANOG en Natuurrijk Limburg samen met de landelijke koepel BoerenNatuur aan de slag met een aantal verbeterpunten om het ANLb doelgerichter en efficiënter te maken. Daarbij wordt samengewerkt met kennisinstellingen, andere collectieven en met ketenpartners RVO en NVWA. De pilot loopt tot december 2024.

Het uitgangspunt van de pilot is werken aan doelen op gebiedsniveau. In het huidige stelsel ligt de focus sterk op individuele beheereenheden. Door op gebiedsniveau te gaan sturen is er meer samenhang en flexibiliteit in het seizoen mogelijk en kan tegelijk de uitvoering van de regeling worden vergemakkelijkt. Denk hierbij aan:

  • Sturen op samenhang tussen de verschillende onderdelen van het nieuwe GLB (ANLb, conditionaliteit en ecoregeling) en de individuele bedrijfssituatie. We gaan dus kijken naar een bedrijf als geheel en welke mogelijkheden zijn hier voor het verbeteren van de habitat voor akkervogels.
  • Verminderen administratieve lasten bij zowel overheid (RVO en NVWA) als bij collectieven. Bijvoorbeeld door te kijken of het mogelijk is veldcontroles te vervangen door satellietbeelden
  • Versterken effectiviteit van beheer door:
    • adaptief beheer en door te verantwoorden op gebiedsniveau
    • doelen en doelsoorten leidend laten zijn voor het uit te voeren beheer, en niet regelingsdata
    • verantwoording op gebiedsniveau (bijvoorbeeld een cluster), waardoor er meer flexibiliteit mogelijk is en de verantwoording beter past bij de werkwijze in de praktijk. Want het samenspel van maatregelen en de omgeving telt.
  • Effectiever benutten van verschillende databronnen voor controle en monitoring. Hierdoor kunnen verschillende soorten controle en monitoring naast elkaar worden gelegd, en ingezet worden om effectiever beheer mogelijk te maken.

In deze pilot zullen een aantal (nieuwe) veldmaatregelen worden aangelegd bij deelnemers binnen gebiedscoöperatie It Lege Midden. Denk hierbij ook aan ecologisch slootbeheer, aanwezig struweel, diverse gewassen of akkerranden.

Daarnaast gaan we op bedrijfsniveau kijken welke habitatkwaliteit aanwezig is, wat er nog extra gedaan zou kunnen worden voor de weidevogels en hoe dit financieel gewaardeerd kan worden.

De komende maanden gaan we de plannen vormgeven met een aantal ANLb deelnemers. De veldmaatregelen zullen in 2023 worden uitgetest.

23

Boeren aangesloten

8

Enthousiaste leden

26
Bijzondere projecten