Janny de Jong aan het woord over: Project Vogels en voorspoed 

Binnen ons collectief is het project ‘vogels en voorspoed’ in het voorjaar bij twee leden en twee deelnemers, die grenzen aan de bestaande deelgebieden, opgestart. In februari 2019 is er een start gemaakt bij de verschillende deelnemers met individuele gesprekken rond de keukentafel, dit met toelichting van een weidecoach en projectleider.

Op basis van deze bijeenkomsten en kennis vanuit Het Lois Bolk Instituut Wageningen is een rapportage gemaakt. 

De meest efficiënte manier (voor boer en weidevogels) om te beweiden en te maaien is hierin beschreven. Afspraken zijn vastgelegd voor het bijhouden van een graslandkalender door de deelnemers en het doen van meerdere alarmtellingen door de nazorgers. Dit alles in samenwerking met de gebiedscoördinator.  

Ook hebben de nazorgers plakvallen bijgehouden ten behoeve van de insecten bij beweide percelen, hiermee zijn we in staat om de resultaten en tellingen achteraf te beoordelen op de juiste vorm van beweiding versus de weidevogels. 

Het totaalpakket van
maatregelen  heeft bijgedragen aan meer verschil in graslengte groei en mozaiekbeheer!

Janny de Jong

In het voorjaar van 2020 gingen we verder met dezelfde deelnemers en dezelfde maatregelen vanuit de rapportage. Daarnaast werd ook vanuit het collectief meer vernatting gestimuleerd. Het totaalpakket van maatregelen (Een aantal hoge waterpeilen, greppelplasdrassen, meer extensief beweiden en vooral meer zorg) heeft bijgedragen aan meer verschil in graslengte groei en mozaïekbeheer.

Door tussenkomst van de Covid-19-perikelen zijn de uitkomsten van het totale beeld nog niet volledig inzichtelijk maar vanuit het veld zijn de reacties zeer positief.