Voor maatregelen die moeten leiden tot meer weidevogels in Friesland krijgen het Louis Bolk Instituut, de vereniging Noardlike Fryske Wâlden en gebiedscoöperatie It Lege Midden subsidie. Samen gaan we drie jaar lang proeven doen die ervoor moeten zorgen dat weidevogels de ruimte krijgen in het boerenland.

Hogere waterpeilen, greppelplasdrassen, meer extensief beweiden en zorg dragen voor nog meer verschil in graslengte en mozaïek beheer.

Janny de Jong, gebiedscoördinator

Binnen het project Vogels en Voorspoed worden beweidingsmaatregelen ontwikkeld en uitgetest welke een meerwaarde hebben voor de bedrijfsvoering en voor weidevogels. Voorwaarde hierbij is dat de beweidingsmaatregelen inpasbaar zijn in de gangbare landbouwpraktijk en bijdragen aan natuurinclusieve landbouw.

Binnen het project Vogels en Voorspoed worden beweidingsmaatregelen ontwikkeld en uitgetest welke een meerwaarde hebben voor de bedrijfsvoering en voor weidevogels. Voorwaarde hierbij is dat de beweidingsmaatregelen inpasbaar zijn in de gangbare landbouwpraktijk en bijdragen aan natuurinclusieve landbouw.

Het project richt zich op boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen, maar ook op de gangbare boeren zonder agrarisch natuurbeheer. In drie jaar worden beweidingsmaatregelen uitgetest en onderbouwd. Dit zal resulteren in nieuwe of aangepaste pakketten agrarisch natuurbeheer en praktische handleidingen voor het combineren van weidegang en weidevogelbeheer.

Het project is een uitvoering door het Lois Bolk Instituut vanuit Wageningen.
In overleg en samenwerking met de collectieven proberen ze vanuit onderzoeken samen met een gebiedscoördinator en nazorgers nog meer perspectief voor de weidevogels te ontdekken en te creëren bij verschillende deelnemers binnen ANLB maar ook een aantal enthousiaste deelnemers die nog niet zijn aangesloten bij ANLB maar wel belangstelling hebben om de weidevogels met hun komst te stimuleren en behouden.

Binnen It Lege Midden is binnen ANV De Fjûrlannen dit project in het voorjaar bij vier deelnemers opgestart, twee deelnemers liggen binnen de ANLB begrenzing liggen en twee deelnemers die grenzen aan de bestaande deelgebieden.
In februari is er een opstart gemaakt op de bedrijven met individuele gesprekken rond de keukentafel, dit met toelichting van een weidecoach en projectleider, die vervolgens een rapportage maakt van de meest efficiënte manier om te beweiden en maaien, welke per slot het meest effectief is voor de boer en weidevogels. Mede wordt er een graslandkalender bijgehouden en worden er meerdere rondes alarmtellingen gedaan door de nazorgers. Dit alles in samenwerking met de gebiedscoördinator. Tevens zijn deze mensen aanwezig bij alle individuele gesprekken.

Daarnaast hebben onze nazorgers plakvallen bijgehouden ten behoeve van de insecten bij beweide percelen, hiermee kunnen we de resultaten en tellingen beoordelen van de juiste voordelen over beweiding en het stimuleren van weidevogels.
Volgend voorjaar gaan we verder met dezelfde deelnemers en wordt er ook binnen het collectief meer vernatting gestimuleerd. Een aantal hoge waterpeilen, greppelplasdrassen, meer extensief beweiden en vooral meer zorg dragen voor nog meer verschil in graslengte groei en mozaïek beheer.

Op de website van Verantwoorde veehouderij kunt u dit artikel nalezen.