Jaap Zuidersma

instructievideo’s + kennisdocument kruidenrijk grasland

Binnen Gebiedcoöperatie It Lege Midden is er een streven naar het ontwikkelen van meer kruidenrijk grasland. U leest/ziet hierover meer op deze pagina.

Het ontwikkelen van kruidenrijk grasland vergt kennis die wij op deze pagina presenteren in de vorm van een factsheet, een kennis document van het van Hall Larenstein en 4 instructiefilms. Bij vragen kunt u contact opnemen met Jaap Zuidersma (ecologisch medewerker).

 

In het kort komt het er op neer dat graslanden zich in verschillende fases van kruidenrijkheid kunnen bevinden. Fase 0 is grasland dat vooral bestaat uit Engels raaigras en waar bijna geen kruiden in groeien. Fase 1 is grasland met meerdere grassoorten waaronder fioringras en geknikte vossenstaart. Fase 2 is grasland gedomineerd door gestreepte witbol, grote vossenstaart en dravik. Fase 2 plus bevat onder andere als kruiden pinksterbloem, vertakte leeuwentand, veldzuring en scherpe boterbloem. Fase 3, 4 en 5 zijn te typeren als kruidenrijke graslanden met daarin onder andere rode klaver (fase 3), kleine klaver (fase 3), fluitenkruid (fase 3), sint-janskruid (fase 3), gele morgenster (fase 4), gewone rolklaver (fase 4), dotterbloem (fase 4), grote ratelaar (fase 4), waarbij fase 4 het meest soortenrijk is en fase 5 het meest verschraald en met de meest zeldzame planten. Voor het boerenbedrijf zijn fase 2 plus en fase 3 het meest haalbaar, fase 4 kan maar hoeft niet perse.

Factsheet kruidenrijk grasland
kennisdocument kruidenrijk grasland
Zadenmengsels voor kruidenrijke stroken/graslanden
225

Boeren aangesloten

4500 ha

Agrarisch Natuurbeheer uitgevoerd

26
Bijzondere projecten