Jitze Peenstra aan het woord over HAC-F

Begin vorig jaar is het project ‘Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân’ gestart. Een samenwerkingsband tussen de Friese Agrarische Collectieven en Landschapsbeheer Friesland. Het project is gericht op het herstel van het agrarische cultuurlandschap in de provincie waarbij gewerkt wordt aan het terugbrengen van waardevolle landschapsstructuren, de biodiversiteit en de identiteit van het landschap.

Agrarische en historische erven

Een van de eerste maatregelen is het herstel en versterken van agrarische en historische erven. De traditionele boerenerven en beplantingsvormen worden in het landschap teruggebracht, waarbij ook gekeken wordt naar het beter inpassen van de bebouwing. Opgaand groen op de erven is niet alleen zeer waardevol voor het behoud van allerlei kenmerkende plant- en diersoorten, het zorgt bovendien voor een aantrekkelijk landschap om in te recreëren en te wonen. Windsingels, laanbomen, fruitbomen, struiken en hagen en struweel op de boerenerven zijn voor veel soorten insecten en vogels een ideaal leefgebied. De ringmus, boerenzwaluw en kerkuil vinden hier beschutting en voedsel. Daarbij worden erven ook wel gezien als de ‘stepping-stones’ voor soorten met een beperkte mobiliteit zoals bijvoorbeeld de egel, in een groter ecologisch netwerk. Zij gebruiken de erven om van gebied naar gebied te trekken. De erven vormen daarin de verbindende schakel. Naast de maatregelen van erven wordt in de periode van 2020 tot en met 2022 ook gewerkt aan het herstellen van oude opvaarten, aanleggen van natuurvriendelijke oevers en bevordering van vismigratie binnen polders door grotere duikers in dammen te plaatsen.