Gert Diever

Projectleider

Begin 2020 is het project ‘Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân’ gestart. Een samenwerkingsband tussen de Friese Agrarische Collectieven en Landschapsbeheer Friesland. Het project is gericht op het herstel van het agrarische cultuurlandschap in de provincie waarbij gewerkt wordt aan het terugbrengen van waardevolle landschapsstructuren, de biodiversiteit en de identiteit van het landschap.

Agrarische en historische erven.

Eén van de eerste maatregelen is het herstel en versterken van agrarische en historische erven. De traditionele boerenerven en beplantingsvormen worden in het landschap teruggebracht, waarbij ook gekeken wordt naar het beter inpassen van de bebouwing. Opgaand groen op de erven is niet alleen zeer waardevol voor het behoud van allerlei kenmerkende plant- en diersoorten, het zorgt bovendien voor een aantrekkelijk landschap om in te recreëren en te wonen. Windsingels, laanbomen, fruitbomen, struiken en hagen en struweel op de boerenerven zijn voor veel soorten insecten en vogels een ideaal leefgebied. De ringmus, boerenzwaluw en kerkuil vinden hier beschutting en voedsel. Daarbij worden erven ook wel gezien als de ‘stepping-stones’ voor soorten met een beperkte mobiliteit zoals bijvoorbeeld de egel, in een groter ecologisch netwerk. Zij gebruiken de erven om van gebied naar gebied te trekken. De erven vormen daarin de verbindende schakel.

De werving van de erven voor deze campagne is inmiddels afgerond, er zijn diverse erven bezocht en aangedragen bij Landschapsbeheer op basis van een voorselectie. Er is met name gekeken naar de ligging binnen het juiste zoekgebied. Een medewerker van Landschapsbeheer Fryslân en een landschapsarchitect hebben de erven bezocht en hier een plan voor opgesteld op basis van eerder genoemde criteria. De daadwerkelijke uitvoering zal begin 2022 plaats vinden.

Naast de maatregelen van erven wordt in de periode van 2020 tot en met 2022 ook gewerkt aan het herstellen van oude opvaarten, aanleggen van natuurvriendelijke oevers en bevordering van vismigratie binnen polders door grotere duikers in dammen te plaatsen. Bij een aantal veehouders zijn dammen en duikers geïnventariseerd ten behoeve van een goede vispassage. Landschapsbeheer gaat in beeld brengen wat er daadwerkelijk binnen het beschikbare budget uitgevoerd kan worden. Hierbij speelt ingenieursbureau MUG een belangrijke rol met name op gebied van materialen en een correcte aanbesteding. Door prijsstijgingen en levertijden lopen deze trajecten momenteel wel wat vertraging op. We gaan er vanuit dat we begin 2022 de dammen en duikers daadwerkelijk kunnen gaan aanpassen. Ook ligt er nog een aanvraag voor de aanleg van een natuurlijke oever. Mocht er binnen een ander collectief nog budget over zijn dan kan ook deze aanvraag gehonoreerd worden en dan begin 2022 uitgevoerd worden. Vervolgens zijn we gestart met de begroting van een nieuwe ronde HAC-F 21. Het daadwerkelijke werven hiervoor zal in de loop van 2022 beginnen.

 

klik hier voor de storymap van dit project

4795

Ha. agrarisch natuurbeheer

4500 ha

Agrarisch Natuurbeheer uitgevoerd

76
Bijzondere projecten