Johannes Dijkstra

Ganzenbeheer

Het afgelopen jaar is de organisatie van het ganzenbeleid veranderd: Er is een stichting opgericht die het ganzenbeleid in Friesland behartigt voor alle boeren binnen en buiten de foerageergebieden. “Stichting Ganzencollectief Fryslân”. Ieder collectief of werkgebied in Friesland heeft een vertegenwoordiger in deze stichting, voor ILM was dat Regina Oenema, en vanaf 2022 zal dat Johannes Dijkstra zijn. De stichting zit bij de Provincie aan tafel bij onder andere evaluaties van het ganzenbeleid. Daarnaast werkt de stichting samen met het KBF als het gaat om overleg met het PLCG, om op deze manier mee te kunnen praten over het ganzenbeleid van onze Provincie.

Om te horen wat er allemaal speelt onder onze boeren, heeft ILM een werkgroep “Ganzen” opgericht, in deze werkgroep is ieder ANV/Rayon van ILM vertegenwoordigd: Reitze Lieuwes, Marcus van der Meer en Piet Terwisscha van Scheltinga. Johannes Dijkstra is de voorzitter van deze werkgroep en hij kan op deze manier ook de nodige informatie delen met de vertegenwoordigers van ieder Rayon/ANV van ILM. ILM hoopt op deze manier het ganzenbeleid dicht bij de boeren te houden en brengen.

In 2022 komt de Provincie met een nieuw voorstel voor het ganzenbeleid voor de komende jaren. In 2021 is de Provincie daarom begonnen met de evaluatie van het Fryske Guozzen Oanpak. De provincie heeft opdracht gegeven voor diverse onderzoeken die
ten grondslag liggen aan deze evaluatie. Op last van Bij12 voeren de volgende organisaties de onderzoeken uit: Sovon, Altenburg en Wijbenga voor de ecologische toets, Boerema & van den Brink voor de juridische- en praktijkanalyse. Daarnaast loopt er nog een onderzoek naar de hergroei van het gras na ganzenschade, dit wordt weer uitgevoerd door Sovon, en Altenburg en Wijbenga, waarbij Bij12 de opdrachtgever is, in naam van de Provincie. Dit alles moet leiden tot een gedegen nieuw beleid “Guozzen Oanpak Fryslan” van de Provincie. De Stichting Ganzencollectief Fryslân zal dit proces nauwlettend volgen en erover mee praten om de belangen van de boeren te behartigen. Vanuit ILM zal Johannes Dijkstra daar in mee praten en denken, in samenspraak met de werkgroep “Ganzen” van ILM.

4795

Ha. agrarisch natuurbeheer

225

Enthousiaste leden

26
Bijzondere projecten