Over It Lege Midden

Informatie over de Agrarische Natuurverenigingen binnen It Lege Midden

Gebiedscoöperatie It Lege Midden bestond tijdens de oprichting uit 5 Agrarische Natuurverenigingen (ANV’s).
* ANV It Bûtlân
* ANV Tusken Skarren en Marren
* ANV De Fjûrlannen
* ANV Tusken Boarn en Swette
* ANV Tusken Tsjûkemar en Tsjonger

Van elke ANV heeft 1 bestuurslid zitting in het bestuur van de coöperatie.

Inmiddels zijn een aantal ANV’s binnen ons gebied samengegaan en ziet de verdeling er in de praktijk uit zoals op de hiernaast geplaatste afbeelding.

Ook is er een ledenraad die bestaat uit een afvaardiging van een aantal leden per Agrarische Natuurvereniging. Per 15 ANLB deelnemers is er 1 ledenraadslid toegevoegd aan de ledenraad. Op dit moment bestaat de ledenraad uit de volgende deelnemers:

Vanuit de Fjûrlannen:
Gerrit Brak   Aldeboarn
Henk Heida  Gersloot
Janny de Jong  Haskerdijken
Sjoukje Oosterhof  Aldeboarn

It Bûtlân
Jan de Boer  Goëngahuizen
Johannes Kooistra  Warstiens
Jan Peenstra  Nes
Feitze van der Hoek  Jirnsum
Siebren Miedema  Aldeboarn
Harmen van der Bij  Aldeboarn

Tussen Skarren en Marren
Douwin Akkerman  Rotsterhaule
Rik Boon  Delfstrahuizen
Bouke Brouwer Oppenhuizen
Jan van der Zijl  Vegelinsoord

De verschillende Teamleden

Ons Team
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, aangevuld met drie algemeen bestuursleden. Het bestuur behartigt de belangen van de leden en stuurt daarbij op een financieel gezonde organisatie in combinatie met optimaal natuurbeheer in ons werkgebied. De Coördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering en wordt hierbij ondersteunt door de Bureaumedewerker.

In het veld zijn de Gebiedscoördinatoren en Mozaiek-regisseurs actief. Zij onderhouden het contact met boeren en andere samenwerkingspartners en beheren de gebieden.

Contact met de gebiedscoördinatoren:

Op kaart staan de namen van de coördinatoren per gebied:
U kunt hen bereiken via 0566 – 700 207.

Weidevogelbeheer

“Ik heb zelf, als boer, het gevoel dat de weidevogel een indicator is dat het land leeft.”

In welke gebieden kunt u helpen?