Over It Lege Midden

Informatie over de Agrarische Natuurverenigingen binnen It Lege Midden

Gebiedscoöperatie It Lege Midden bestond tijdens de oprichting uit 5 Agrarische Natuurverenigingen (ANV’s).
* It Butlân
* Tusken Skarren en Marren
* Fjurlannen
* Tusken Boarn en Swette
* Tusken Tsjûkemar en Tsjonger

Van elke ANV heeft 1 bestuurslid zitting in het bestuur van de coöperatie.

Inmiddels zijn een aantal ANV’s binnen ons gebied samengegaan en ziet de verdeling er in de praktijk uit zoals op de hiernaast geplaatste afbeelding.

Ook is er een ledenraad die bestaat uit een afvaardiging van een aantal leden per Agrarische Natuurvereniging. Per 15 ANLB deelnemers is er 1 ledenraadslid toegevoegd aan de ledenraad. Op dit moment bestaat de ledenraad uit de volgende deelnemers:

Vanuit de Fjûrlannen:
Gerrit Brak
Henk Heida
Janny de Jong
Sjoukje Oosterhof

It Bûtlân
Jan de Boer
Johannes Kooistra
Jan Peenstra

Tussen Skarren en Marren
Douwin Akkerman
Rik Boon
Bouke Brouwer
Jan van der Zijl

De verschillende Teamleden

Ons Team
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, aangevuld met drie algemeen bestuursleden. Het bestuur behartigt de belangen van de leden en stuurt daarbij op een financieel gezonde organisatie in combinatie met optimaal natuurbeheer in ons werkgebied. De Coördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering en wordt hierbij ondersteunt door de Bureaumedewerker.

In het veld zijn de Gebiedscoördinatoren en Mozaiek-regisseurs actief. Zij onderhouden het contact met boeren en andere samenwerkingspartners en beheren de gebieden.

Contact met de gebiedscoördinatoren:

Op kaart staan de namen van de coördinatoren per gebied:
U kunt hen bereiken via 0566 – 700 207.

Weidevogelbeheer

“Ik heb zelf, als boer, het gevoel dat de weidevogel een indicator is dat het land leeft.”

In welke gebieden kunt u helpen?