Onze boeren

Binnen Gebiedscoöperatie It lege Midden werken veel boeren met passie voor hun bedrijf en de natuur. Maandelijks interviewen wij 1 van onze leden over hun standpunten en motivatie.

Adrie Hobert

Schapen- en vleesveehouder

Over Adrie,

Vanaf het begin ben ik al betrokken bij het Agrarisch Natuurbeheer, momenteel ben ik penningmeester van Agrarische Natuurvereniging It Bûtlân en daarnaast bestuurslid van Gebiedscoöperatie It Lege Midden. Dat krijg je als je passie hebt voor de natuur en weidevogels. Maar heel eerlijk; toen ik begon met agrarisch natuurbeheer deed ik het voor het geld. We kregen steeds meer plezier in het beheer en inmiddels  gaat het niet meer om het geld maar om de weidevogels en daarnaast om de burger te laten zien hoe mooi de agrarische natuur is!

Adrie heeft een plasdras, legselbeheer, kruidenrijk grasland, extensief beweid grasland en hij rijdt ruige mest uit. Ook verhoogt hij het waterpeil zodra dit kan.

In samenwerking met de vlinderstichting heeft hij stroken met bloemen voor de vlinders en bijen ingezaait. De plasdras in combinatie met extensieve beweiding is volgens Adrie ideaal voor de voedselvoorziening voor de kuikens. Rondom zijn bedrijf liggen redelijk intensieve bedrijven en de vogels die daar zitten komen ook drinken en fourageren bij de plasdras van Adrie. Het is een prachtig gezicht soms, als er tientallen kievitten rondlopen.

Adrie vind weidegang erg belangrijk en heeft zijn land zo ingericht dat het voor de weidevogels het meest gunstig is wat graslengtes betreft. Als het gras te lang en te dicht is kan het kuiken niet meer ertussen door komen om bij het voedselrijke stuk te komen. Wij denken echt mee met wat de vogels nodig hebben en dit werkt voor ons prima!

Adrie heeft schapen en vleesvee en hobbymatig wat andere dieren zoals ponies en kippen. De dieren worden mede verzorgd door jongeren met een zogenaamd ‘rugzakje’ die bij hem op het bedrijf meehelpen. De dieren krijgen o.a. kruidenrijk hooi van eigen land.

Het bedrijf ligt in Warten met aan de ene kant de Waldwei en aan de andere kant een fietspad. Veel rust is er niet, voorals niet in het voorjaar en de zomer maar Adrie merkt dat de vogels zich wel aanpassen aan de verstoring rondom hen. Er staan regelmatig fietsers te kijken bij de plasdras. Adrie heeft hier bordjes neergezet waarop gevraagd wordt om de hond aangelijnd te houden en met een uitleg over het beheer van het land. Langs de Waldwei staat ook een bloemenrand. Het aanpassingsvermogen van de vogels aan de drukte wordt soms onderschat. En met een knipoog:; het is toch juist mooi als we de burgers kunnen laten zien dat wij boeren zo slecht nog niet zijn ?

“"Het aanpassingsvermogen van de vogels aan de drukte wordt soms onderschat. En met een knipoog; het is toch juist mooi als we de burgers kunnen laten zien dat wij boeren zo slecht nog niet zijn"”

Adrie Hobert