Via deze pagina houden we u op de hoogte van de implementatie van het nieuwe ANLb dat start op 1 januari 2023.  Wat zijn de doelstellingen, wat veranderd er, wat moet er gedaan worden, hoe zien de pakketten eruit, wat is de hoogte van de vergoedingen etc. 

 

Per 1 januari 2023 gaat het Nationaal Strategisch Plan (NSP), de Nederlandse uitwerking van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van start. Daarvan zijn de nieuw te introduceren eco-regeling en de tweede ANLb-periode belangrijke onderdelen. Wil je überhaupt voor een GLB-subsidie in aanmerking komen dan moet je in de basis voldoen aan de 10 Goede Landbouw- en MilieuCondities (GLMC’s) waarin ook deels wettelijke verplichtingen terugkomen, zoals vanuit het 7de Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Alle eisen en maatregelen hebben invloed op elkaar en hebben een gezamenlijk doel: een landbouw dat ook natuur, landschap, biodiversiteit, klimaat en milieu ondersteunt. De samenhang tussen de GLMC’s, ecoregeling en ANLb is ingewikkeld.

 

Als grondgebruiker moet u straks zelf keuzes maken of u wilt deelnemen aan de ecoregelingen en hoe u hier op uw bedrijf invulling aan geeft. U zult dit ook zelf moeten doen in ‘mijn dossier’ bij Rvo. Een aantal ecoregelingen kunnen wel gestapeld worden met ANLb pakketten, maar andere juist niet. Het zou mooi zijn dat de ecoregelingen en de ANLB pakketten elkaar gaan aanvullen, maar dit zal per deelnemer nog een puzzel gaan worden. Hieronder een schematisch overzicht van het huidige GLB stelsel t.o.v. het nieuwe stelsel vanaf 2023.

 

Disclaimer: Het nieuwe ANLb/ GLB is nog in ontwikkeling. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze pagina.

 


Informatie document GLB vanuit Gebiedscoöperatie It Lege Midden

 

ECO-rekentool-versie281022

Tabel gegevens invullen rekentool

Demo-video excel-versie rekentool eco-regeling akkerbouw-bedrijf

Demo-video excel-versie rekentool eco-regeling veehouderij-bedrijf

 

Feiten

Basispremie:

  • U krijgt de basispremie per hectare subsidiabele grond. Er zijn per 2023 geen betalingsrechten meer

  • Landschapselementen, waaronder sloten worden subsidiabel.

  • U hoeft geen actieve landbouwer meer te zijn als uw uitbetaling lager is dan € 5000.

  • U krijgt voor de eerste 40 hectare van uw subsidiabele grond een extra betaling van ongeveer € 54 per hectare.

Eco-regeling: 

  • De eco-regeling met eco-activiteiten is een nieuwe regeling binnen het nieuwe GLB. Door eco-activiteiten uit te voeren helpt u mee aan 5 doelen: het verbeteren van klimaat, bodem/lucht, water, landschap en biodiversiteit. U kiest zelf welke activiteiten passen bij uw bedrijf en percelen. Als u met de uitgevoerde activiteiten voldoende punten èn waarde heeft gehaald, krijgt u de ecopremie uitbetaald.

Wat is de relatie tussen ANLb en eco-regeling?

  • Sommige activiteiten in de eco-regeling lijken op ANLb-pakketten. Als u een activiteit uitvoert in de ecoregeling, en daarvoor een vergoeding ontvangt, dan kunt u ze niet nogmaals in het ANLb vergoed krijgen. Sommige ANLb-pakketten kunnen wel worden op opgegeven in de ecoregeling: u krijgt dan wel de bijbehorende punten, maar niet de waarde. Met de simulatietool kunt u puzzelen welke opties voor u het meest aantrekkelijk zijn.